Regjeringen har kommet med flere tiltak som er rettet mot Covid-19. De umiddelbare tiltakene har som formål å forebygge unødige konkurser og oppsigelser for de bedriftene som er akutt rammet av viruset. Her kommer en oversikt over det som finnes av ordninger, og vi har kategorisert dem i tiltak som allerede er vedtatt, tiltak som er foreslått, og spesifikke punkter FundingPartner mener er aktuelle for sine låntakere. 

Tiltak Som Allerede Er Vedtatt

Sykepenger og egenmelding

 • Perioden der arbeidsgiver er forpliktet til å betale sykepenger er redusert fra 16 til 3 kalenderdager

 • Arbeidstakere har nå rett på 16 dager egenmelding

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4 ved Korona-relatert sykefravær

Sentralt

 • Norske kommuner får 250 millioner kroner ekstra for å håndtere situasjonen

 • Folketrygdfondet har fått mandat til å kjøpe obligasjonslån

For bedrifter

 • Arbeidsgiveravgift reduseres med fire prosentpoeng for to måneder

 • Fristen for innbetaling av forskuddsskatt flyttes fra 15. april til 1. september (dette gjelder ikke kraftforetak)

 • Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter (se punkt 3.)

 • Kompetanseutvikling for bedrifter: 50 millioner kroner settes av til bedriftsintern opplæring

 

Privat

 • Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er økt til 20 prosent, og bankene har mulighet til å gi seks måneder medavdragsfrihet på boliglån

 • Foreldre får 20 omsorgsdager hver i 2020 (30 dager hvis man har tre eller flere barn). De tre første dagene betales av arbeidsgiver. Ordningen gjelder også selvstendig næringsdrivende

 • Studenter får utbetalt stipend og lån for resten av semesteret i april, og de som har mistet arbeidsinntekt kan få ekstra studielån på inntil 26 000

 

Permitteringsvilkår

 • Permitterte arbeidstakere får 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til dag 20

 • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager; det vil si at arbeidsgiver betaler lønn kun 2 dager etter permittering

 • Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 prosent opp til 3G, og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G

 • Den nedre grensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75G de siste 12 månedene

 • Regelen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalinger starter er opphevet

 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, er endret fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent

 • Permitterte får også dagpenger gjennom påsken

 

 

Tiltak Som Ble Foreslått Av Regjeringen 27. Mars

Kompensasjonsordning for bedriftene sine faste utgifter

 • Se punkt 4.

Tilskudd for vekstbedrifter

 • 2,5 milliarder kroner mer tilgjengelig i innovasjons- og etableringstilskudd

 • Rammen på innovasjonslån økes med 1,6 milliarder kroner til tre milliarder

 • 300 millioner kroner i rentestøttefond, som er ment for å kunne gi bedrifter som er rammet av krisen betalingsutsettelse på avdrag og renter på innovasjonslån og risikolån

 • 50 millioner kroner i en støtteordning som er rettet mot private innovasjonsmiljøer

 • 240 millioner kroner i økt ramme til næringsrettet forskning

 • Investeringskapitalen til Investinor økes med en milliard kroner. Tiltaket gjennom det statlige investeringsselskapet skal bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase

 

Momsreduksjon

 • Ytterligere momsreduksjon for utvalgte bransjer fra 8 til 7 prosent (dette har allerede blitt redusert fra 12 til 8 prosent)

 

Det ble også foreslått endringer av

 • Forskuddsskatt for personlige skatteytere

 • Verdipapirloven

 • Pakkereiseloven

 • Økning av reisegarantifondet

 

Kompensasjonsordningen for faste utgifter

Om kompensasjonsordningen

 • Kompensasjonsordningen skal bidra til at levedyktige bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet skal komme seg gjennom krisen.

 • Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

 • Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

 

Bedrifter som kvalifiserer til ordningen

 • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med unntak av:

  • Finansnæringen

  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning

  • Olje- og gassutvinning

  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper

  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)

  • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, eller dersom foretaket har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019 – februar 2020 kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.

 

Rammer og avgrensning for ordningen

 • Minimum støttebeløp til utbetaling er 5000 kr

 • Maksimal utbetaling per måned er 30 millioner kroner per foretak. Kan bli høyere for store konsern, regjeringen kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift

 • Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig. Foreløpig anslag for når søknadsskjema vil være tilgjengelig er 17.april.

 

Tiltak For Spesifikke Næringer

Luftfart

 • Lånegarantiordningen er på 6 milliarder kroner

 • Fritak for flypassasjeravgift og lufthavnavgift

 • Flyselskapene skal sikre et minimumstilbud innenlands i Norge. Tiltaket har en foreløpig ramme på inntil en milliard kroner

 • Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt. Tiltaket har en foreløpig ramme på inntil 100 millioner kroner

 • Flyselskapene får midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot å samarbeide

 

Transport

 • Midlertidig unntak fra kjøre- og hviltidsreglementet for all transport i 30 dager

 

Kultur og idrett

 • Kompensasjonsordning for kulturlivet på 300 millioner kroner

 • Kompensasjonsordning for idrett og frivillighet på 600 millioner kroner

 • Ordningene skal kompensere bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter på grunn av at arrangementer avlyses eller utsettes

 

Skogindustri

 • Ekstraordinært tilskudd på 2 kroner per skogplante våren 2020, med en total ramme på 60 millioner kroner

 

Fiskeri

 • Det er foreslått å øke bevilgningen til garantilott med 5 millioner kroner. Garantilott skal sikre minsteinntekt til de ulike fiskeriene

Read more about this topic using these relevant links:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-flere-tiltak-for-a-trygge-arbeidsplassene/id2694341/

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/forskrifter-med-hjemmel-i-koronaloven/id2695150/

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/korona/lanegarantiordningen/

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/id2694028/