Lånegarantiordning (03.04.2020)

Finansdepartementet fastsatte 3. april en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.

 

Større bedriftene (over 250 ansatte) kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen, mens det maksimale lånebeløpet for små og mellomstore bedrifter er 50 millioner kroner.

 

Små og mellomstore bedrifter er i regelverket definert som bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

 

Bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen må selv ta kontakt med banken. Det er banken som gir lån og som avgjør om lån blir gitt. Ordningen gjelder foreløpig til 1. juni 2020, men kan endres før den tid. 

 

Bedriften som søker om lån må sørge for å ha dokumentasjon for at den oppfyller vilkårene i ordningen. Vi vet ennå ikke om bankene vil kreve ytterligere dokumentasjon.

 

Hvilke bedrifter kan benytte seg av ordningen? Opddateres løpende 
Nedenfor finnes en sjekkliste over vilkår som må være oppfylt for å kunne benytte seg av ordningen:

 

 • Virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret. Alle aksjeselskaper er registrert der (skaff firmaattest her).

 • Antall ansatte må være lavere enn 250.

 • Omsetningen må være lavere enn ca. 493 mill. kroner per år.

 • Balansen må være lavere enn ca. 423 mill. kroner.

 • Er bedriften del av et konsern, vil disse tre vilkårene bli bedømt samlet for konsernet.

 

Bedriften må ha akutt mangel på likviditet

Det betyr at:

 

 • Bedriften ikke har tilgang til andre lån til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendig for å sikre videre drift i den tiden lånet skal løpe.

 • Hovedårsaken til mangelen på likviditet er knyttet til koronautbruddet.

 • Bedrifter må forventes å være lønnsom under normale markedsforhold.

 • Formålet med lånet må være å dekke driftsutgifter, også betjening av eksisterende gjeld.

 • Lånet kan også brukes til investeringer. Da må investeringene være nødvendige for å sikre løpende drift så lenge lånet løper.

 • Bedriften kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter 31. desember 2019. Dette vil banken vurdere nærmere.

 • Banken skal ha opplysninger om statsstøtte bedriften eventuelt mottar.

 • Bedriften må opplyse om det er søkt lån i flere banker.

 

Lånebeløpets størrelse
Nedenfor finnes en oversikt over hvilke lån som kvalifiserer for garantien:
 • Maksimalt lånebeløp er 50 mill. kroner.

 • Lånet kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid personell, eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019. (Dette kan banken gjøre unntak fra).

 • Hvis bedriften er etablert 1. januar 2019 eller senere og lønnskostnader skal benyttes som beregningsgrunnlag, skal lånet ikke utgjøre mer enn bedriftens anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene.

 • Er bedriften en del av konsern, vil maksimalt lånebeløp bli vurdert for konsernet.

Lånevilkår

Følgende vilkår vil gjelde for lånet:

 • Det skal så langt som mulig ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon.

 • Lån kan gis som kassekreditt eller nedbetalingslån.

 • Lånet kan ikke brukes til refinansiering av gjeld til banker eller andre finansforetak.

 • Lånet kan løpe i inntil tre år.

 • Lån kan være sikret (for eksempel pant) eller usikret.

 • Banken kan gis avdragsfrihet i inntil tolv måneder.

 • Bedriften må betale en garantiprovisjon til staten, for lånet. 

 • Provisjonen kan være opp til 0,5 prosent av lånebeløpet, som betales inn til banken.