Answering the most frequently asked questions about the Norwegian Government Aid.

Spørsmål og svar relatert til tiltaksordninger til næringslivet.

Hvem gjelder ordningen for?


Registrerte norske bedrifter som kan dokumentere minst 20 prosent omsetningssvikt i mars måned på grunn av koronaviruset.
Hvilke kompensasjon kan man få?


Man vil kunne motta en prosentandel av de faste kostnadene bestemt av hvor mye omsetningen har falt.
Når kan man forvente å motta støtten?


Dette er ikke helt klart, men uttalesene tyder på at man vil kunne motta støtte for mars i midten av april.

Ofte stilte spørsmål rundt ordningen.

Har ordningen en avgrenset varighet?


Denne ordningen gjelder i første omgang for perioden mars til mai 2020. Vi vil oppdatere dersom perioden forlenges.
Finnes det en nedre grense for å kunne kvalifisere til ordningen?


Det skal kunne dokumenteres for omsetningstap på minst 20 prosent fra mars 2019 for å falle inn under ordningen i mars 2020. Omsetning av finansaktiva regnes ikke med. For hver av månedene april og mai må omsetningstapet være 30 prosent, sammenlignet med 2019.
Hvilke faste, uunngåelige faste kostnader kan meldes inn?


Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på disse postene i næringsoppgaven: - 6300 (leie av lokaler) - 6340 (lys, varme) - 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.) - 6400 (andre leiekostnader) - 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.) - 6995 (kontorkostnader - bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk) - 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler) - 7490 (kontingenter) - 7500 (forsikringspremie) - Netto renteutgifter Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.
Er det noen næringer som ikke er omfattet av ordningen?


- Finansnæringen (avgrensning basert på finansskatten) - Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning - Utenriks sjøfart, unntatt passasjertransport - Olje- og gassutvinning (som er under oljeskattregimet) - Private barnehager (egen støtteordning) - Flyselskaper (de som gjør bruk av egen støtteordning for luftfart)
Omfatter ordningen alle selskasformer?


Ordningen gjelder for følgende selskapsformer: alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.
Ordningen gjelder ikke: - foretak uten ansatte (med unntak av ENK) - selskap uten aktivitet - selskap under konkursbehandling
Hvordan regnes kompensasjonen?


For foretak med 30 prosent omsetningstap eller mer (20 pst. i mars) beregnes kompensasjonen slik: Kompensasjon = Omsetningsfall i % x (uunngåelige faste utgifter – egenandel) x justeringsfaktor Der egenandel er: 0 for bedrifter som er stengt etter statlig pålegg 10 000 kr/ mnd for andre bedrifter Justeringsfaktor: 0,9 for bedrifter som er stengt etter statlig pålegg 0,8 for andre bedrifter Nedre grense for utbetaling er 5000 kr per måned. Et tak per foretak (juridisk person) per måned er utbetaling på 30 millioner kr. For konsern kan maksgrensen bli høyere.
Hvordan søker du kompensasjon?


Myndighetene varsler at det skal etableres en egen portal der hver enkelt bedrift søker om kompensasjon. Om bedriften oppfyller kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling, dersom kryssjekker viser store avvik. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.
Vil det gjennomføres kontroll av innsendt dokumentasjon?


Ja, den automatiske behandlingsrutinen vil foreta kryssjekk og kontroll med sikte på å avdekke feilaktig rapportering, juks og svindel. Det vil også bli foretatt etterkontroll, og det legges opp til krav om tilbakebetaling og sanksjoner dersom feilaktig rapportering, juks og svindel avdekkes.

Fakta om kontantstøtten til bedriftene.

Erstatning for omsetningsuavhengige kostnader.


Dersom din bedrift har opplevd omsetningssvikt på bakgrunn av COVID-19, kan du søke erstatning for omsetningsuavhengige kostnader. Denne ordningen gjelder perioden mars, april og mai. Det skal søkes seperat for perioden, og det utbetales også per måned.
Regjeringen har satt et krav om omsetningssvikt på 30 prosent. For mars settes inngangskravet til 20 prosent. Begrunnelsen er at smitteverntiltakene slo inn halvveis i måneden.
Det er spesifisert en liste med regnskapsposter som dekker de faste kostnadene. Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på 11 poster i næringsoppgaven: 6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500, og netto renteutgifter.
Regjeringen foreslår at bedrifter som er formelt nedstengte skal få mer enn andre. Kompensasjonen utregnes derfor etter en formel ( lenke til Q&A) der det settes en egenandel på 0 for de formelt nedstengte og kroner 10,000 for de øvrige.
- Mindre beløp enn 5000/måned utbetales ikke.
- Maksbeløp pr bedrift er 30 millioner kroner/måned per juridisk person.
Søknadsrutiner og –behandling blir heldigitale og automatisert. Det etableres en egen portal for ordningen.
Det legges opp til behørig kryssjekk i søknadsbehandlingen, etterkontroll og eventuell regress/straffesanksjon.
Det finnes noen unntak. Den skal ikke gjelde for finansnæringen, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskap, utenriks sjøfart-varetransport. Disse sektorene er underlagt andre ordninger. Bedrifter uten aktivitet eller som er under konkursbehandling eller allerede er begjært konkurs, får heller ikke hjelp av ordningen
Ordningen vil bli løpende evaluert, og endret ved behov. Ambisjonen er at alle selskaper som opplever betydelig covid19-relatert omsetningsbortfall skal omfattes av ordningen. Likevel vil noen kunne oppleve at de ikke treffes helt i første omgang. Det har vært en prioritet i arbeidet med denne ordningen at den skal bli raskt etablert, og at søknads- og utbetalingshåndteringen i størst mulig grad skal skje automatisk. Det betyr at det har vært begrensede muligheter for å ivareta ulike hensyn man normalt ville vektlegge. Det kan derfor bli behov for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak. Ordningen vil bli lansert 17. april, om alt går etter planen.